Een van deze veiligheidssystemen is een snuffeldrone, die uitgerust is met verschillende sensoren, waarmee o.a. XTC-stoffen gedetecteerd kunnen worden. Met deze snuffeldrone kunnen op afstand realtime metingen worden gedaan. Dit is met name cruciaal op het moment dat er te hoge concentraties gevaarlijke stoffen in de lucht zitten. Met de drone kunnen deze op afstand veilig worden gedetecteerd, zonder dat de opsporingsambtenaar er aan blootgesteld wordt en met de drone kan ook direct de omvang van het verspreidingsgebied in kaart worden gebracht. Ook kan de drone een monster meenemen als mogelijk bewijs.

Begin maart is de snuffeldrone ingezet bij een drugsdumping in Schalkwijk. Mestputten die zorgden voor buitensporige stankoverlast, bleken een dumpplaats voor drugsafval te zijn geweest. Uit metingen bleek dat op 20 meter afstand tot de mestputten geen schadelijke stoffen in de lucht waren te vinden. De vraag was echter nog of de verontreinigde mest is uitgereden op het land. Met de binnen UIVER ontwikkelde snuffeldrone is daarom onderzocht of er schadelijke afvalstoffen in de lucht boven het land zitten. Realtime en op afstand heeft de snuffeldrone de recherche geholpen bij het in kaart brengen van drugsafval. De daders zijn nog niet gepakt, maar met behulp van de gegevens die met behulp van de snuffeldrones is verzameld, wordt verder gezocht naar aanknopingspunten.

Meer over UIVER: www.space53.eu/projecten/7/proeftuinproject-uiver/