De aanleiding om het bedrijventerrein aan te sluiten op het reguliere netwerk was tweeledig. Technology Base wilde en kon niet langer exploitant zijn van alle nutsvoorzieningen. Het verouderde (leiding)netwerk was op sommige plaatsen van onvoldoende capaciteit om een bedrijvenpark te bedienen en het netbeheer vergde te veel tijd en aandacht van de projectorganisatie die daarop niet was ingericht. Diverse nutsvoorzieningen en riolering zijn aangepast en deels opnieuw aangelegd en inmiddels overgedragen naar de reguliere netwerkbeheerders. 

Meer capaciteit beschikbaar

Voor de elektra is een nieuw hoofdverdeelstation geplaatst op de locatie, waardoor er nu voor nieuw te vestigen bedrijven voldoende capaciteit beschikbaar is. Met deze voorziening kon ook de aanleg van 3.000 zonnepanelen op de daken van drie hangars direct gefaciliteerd worden. Ook als alle nieuwe gebouwen met zonnepanelen worden bedekt kan dit toekomstige stroomaanbod goed worden opgevangen.

Gasnetwerk geschikt voor testen nieuwe ontwikkelingen

Het gasnetwerk is uniek omdat het in het verleden is aangelegd als gesloten gebiedsspecifiek netwerk zonder vertakkingen naar andere locaties. Dit maakt het ook interessant voor andere netwerkbeheerders zoals Coteq (onderdeel van Cogas) om binnen een afsluitbaar deel van het netwerk te experimenteren met bijvoorbeeld de toevoeging van waterstof. In 2021 is vooruitlopend op deze aansluiting een overeenkomst gesloten met Twente Safety Campus, Cogas en Technology Base om dit proefnetwerk voor het testen met waterstof te realiseren. Technology Base is een gecontroleerde omgeving, met voldoende ruimte om veilig de eerste ervaring met waterstof op te doen. Een energiedrager die in de toekomst ook kan worden benut voor de luchtvaart op Twente Airport (onderdeel van Technology Base).