De afgelopen maanden is er verschil van inzicht geweest tussen Twente Airport en ILT over het vertrek van 6 (tijdelijk) parkeerde Lufthansa Boeings 747 om elders te worden ontmanteld. In de week van 26 oktober heeft hierover intensief en constructief overleg plaatsgevonden tussen Technology Base en ILT. Dat heeft ertoe geleid dat er overeenstemming is bereikt over de wijze waarop de gestalde Boeings kunnen vertrekken. Inmiddels heeft ILT het veiligheidscertificaat voor Twente Airport hierop aangepast en is door ILT ontheffing verleend op het voorschrift van een verstevigde berm en draaimogelijkheid op de koppen van de baan. De eerste Boeing 747 is op dinsdag 3 november vertrokken.

Veilig vertrek

In de discussie tussen Twente Airport en ILT stond voor beide organisaties het waarborgen van de veiligheid bij het vertrek van de vliegtuigen voorop. Het verschil van inzicht tussen de Twente Airport en ILT spitste zich toe op de interpretatie van het verleende veiligheidscertificaat en op de aanwezige ruimte in voorschriften om in specifieke gevallen ontheffing te verlenen op de regels. 

Jan Schuring, directeur Technology Base: “Het bereikte resultaat bevestigt dat het veilige vertrek van deze grote vliegtuigen nooit in het geding is geweest en geeft vertrouwen in de verdere relatie met de ILT”. 

Feitenrelaas

Bovenstaande gebeurtenissen en de daarover gestelde vragen vanuit Raad en Staten, vormden voor het Algemeen Bestuur van Technology Base aanleiding om aan de projectorganisatie een tijdslijn met feitenoverzicht te vragen. Samen met een memo over het inhoudelijke verschil van inzicht met ILT, is dit feitenrelaas op 19 november aangeboden aan Raad en Staten. De ILT heeft dit feitenrelaas vooraf ontvangen en reacties zijn verwerkt. Er is een technische sessie gepland met raads- en statenleden om vragen over dit memo en het feitenrelaas te beantwoorden.

Onderhoudscluster

De doorontwikkeling van het onderhoudscluster voor kleinere vliegtuigen dan de Boeings 747 op Twente Airport is niet van de baan. Grote investeringsbesluiten gaan niet over 1 nacht ijs en doorlopen vakinhoudelijke, professionele analyses van alle relevante risico’s. Het geschil met de ILT verandert daar weinig aan. Twente Airport blijft met Lufthansa en andere maatschappijen in gesprek over mogelijkheden voor stalling en onderhoud van toestellen.

De uitkomsten van de risicoanalyses en de gesprekken met Raad en Staten worden meegenomen in het gesprek dat het Algemeen Bestuur heeft over de voorgenomen plannen en de daarbij passende kracht en aansturing van de uitvoeringsorganisatie; onderwerpen waar in de gesprekken van het Algemeen Bestuur continu aandacht voor is en was.

Het feitenrelaas is hier te downloaden.